• מתורתו של רבי נחמן - לקט אמרות (ב)

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
 • מתורתו של רבי נחמן - על פי שיחות הר"ן ו-יא

  • - היצר הרע דומה למישהו שהולך ורץ בין בני אדם, וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה. והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד, מה אני אוחז. ולכל אחד נדמה כאילו הוא אוחז מה שהוא מתאווה. ועל כן הכל רצים אחריו כי כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפץ. ואחר כך הוא פותח את ידו ואין בה כלום.

  • - גם נידמו כל התאוות של העולם כמו עמודי אור הנכנסים בבית מן אור החמה כנראה בחוש שהם נדמים לעמודים מחמת הזריחה של החמה. וכאילו רוצים לתפוס אותם העמודי אור שתופסים וחוטפים ואין בתוך היד כלום, כך הם כל התאוות של עולם הזה.

  • - טוב מאד מי שיכול לשפוך שיחו לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים כבן המתחטא לפני אביו. כי הלא השם יתברך כבר קראנו בנים כמו שכתוב (דברים יא, א): בנים אתם לה' אלקיכם.

  • - הרשעים הם מלאים חרטות. כי זהו בעצמו שהם מתגברים בעניין רשעתם, זהו בעצמו חרטה. כי מחמת שבא בדעתם חרטות, על כן הם מתגברים ביותר ברשעתם. כמו שני אנשים שנלחמים זה כנגד זה, שכשאחד רואה שחברו מתגבר נגדו אזי הוא מתגבר ביותר כנגדו. כמו כן ממש כשהרע רואה שמתחיל איזה טוב להתעורר אצלם אזי הוא מתגבר ביותר.
   וזהו כלל גדול בעבודת ה', אפילו לשאר בני אדם, לכל אחד לפי ערכו. שכל מה שרוצה יותר להיכנס בעבודת ה', מתגבר עליו הבעל דבר ביותר. וצריך להיות משכיל על דבר זה, "ובתחבולות תעשה מלחמה" (קהלת כ, יח), להתגבר על הרע בהתגברות גדול בכל פעם. אשרי הזוכה לנצח המלחמה.

  • - ואמר, זה אני מאמין, וגם אני יודע הרבה בענין זה, שכל התנועות וכל המחשבות וכל מיני העבודות שעושין בשביל איזה עובדא שבקדושה, אין שום תנועה ואין שום מחשבה נאבדת כלל. וכשזוכין לשבר כל המניעות ולגמור העבודה שבקדושה אזי נעשין מכל התנועות והמחשבות והבלבולים שהיו לו בענין זה, דברים עליונים למעלה בקדושה, והכל נרשם למעלה לטובה כל תנועה ותנועה שהיו לו מקודם. אשרי כשזוכין לקפוץ על כל המניעות וזוכין לגמור ולעשות איזה עובדא טובה.
 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף