• לקט מאמרותיו של רבי נחמן מברסלב (5)

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
  • - אף על פי שהאדם צריך להיות זריז גדול מאד מאד בעבודת ה' ,להזדרז מאד בכל עת ובכל שעה לעשות הרבה בעבודת ה', אף על פי כן אל תהיה נחפז ומבוהל. כי צריך לבל יהיה מבוהל לחטוף הכל בבת אחת, רק לילך בנחת בהדרגה מעט מעט. ולא שיהא מבוהל ומבולבל שרוצה לקיים ולחטוף הכל בבת אחת ומחמת זה נתבלבל לגמרי. כמו שיש בשרפה חס ושלום שמחמת הבהלה חוטפין מה שאין צריכים. רק צריך לנהוג בהדרגה בנחת מעט מעט. כי ההשתוקקות והכיסופים בעצמם הם דברים גדולים מאד ורחמנא לבא בעי.

  • - כמו שנמצא השרים הגדולים שהולכים ועוברים במדינות, ומוציאים הוצאות רבות על זה כדי שיוכל אחר כן להתפאר ולומר שהיה במדינות -  כמו כן ראוי שיהיה האדם בעולם הזה בכל מקומות הקדושים של התורה, כדי שיוכל להתפאר בעולם הבא שהיה בכל מקום, דהיינו בכל הספרים הקדושים כנ"ל. ולעתיד בעולם הבא מזכירים אותו כל מה שלמד בעולם הזה.
  • ראוי ללמוד כל ארבעת חלקי השלחן ערוך כולם מראשם עד סופם כסדר. אם יכול ללמוד כל הארבעה שלחן ערוך עם כל הפירושים הגדולים מה טוב. ואם לאו על כל פנים ילמד כל הארבעה שלחן ערוך הקטנים. והוא תיקון גדול מאד - כי על ידי חטאים נתערב טוב ורע, ועל ידי לימוד פסק שמברר הכשר והפסול המותר והאסור הטהור והטמא, על ידי זה נתברר ונפרש הטוב מן הרע, וכמבואר במאמר ראיתי מנורת זהב (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ח'). 

  • - ואמר שכל איש ישראלי מחויב ללמוד בכל יום ויום פוסקים ולא יעבור. ואף אם הוא אנוס ואין לו פנאי, ילמד על כל פנים איזה סעיף שלחן ערוך באיזה מקום שהוא אפילו שלא במקומו שהוא עומד עתה בשלחן ערוך. כי צריך ללמוד איזה דין בשלחן ערוך בכל יום ויום כל ימי חייו. וכשאינו אנוס ילמד כסדר כל הארבעה שלחן ערוך מדי יום ביומו וכשיגמור ויסיים הארבעה שלחן ערוך יחזר ויתחיל ללמדם כסדר. וכן ינהג כל ימי חייו.

  • - שוב פעם אחת היה מדבר בעניין האמונה. ענה ואמר: אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד. ועיקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל. רק בפשיטות גמור כמו שהנשים וההמון העם הכשרים מאמינים.

  • - ואמר שהולכת לבוא  אפיקורסות גדולה על העולם. וכן סִיפּר כמה פעמים, שהולכת ונמשכת אפיקורסות גדולה בעוונותינו הרבים בעולם. אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים.
   ואמר: אף על פי שאינו מועיל כלל מה שמספר זאת, אך אף על פי כן אני מודיע זאת מקודם בשביל אותן מעט הכשרים שיחזקו עצמם באמונתם, ובוודאי יהיה להם מלחמות גדולות בדעתם. למען יהיה להם למשיב נפש והתחזקות והתאמצות יותר כשיראו שכבר דיברו מזה מקודם. 

  • - ואמר: עוד יהיה זמן שמי שיהיה איש כשר פשוט, יהיה חידוש גדול כמו הבעל שם טוב ז"ל [רבי ישראל בעל שם טוב – מייסד תנועת החסידות].
 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף